درخواست زیرمیزی
‫400,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۷
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اصرار بر اینکه باید گواهینامه ضبط شود و خیلی زمان میبرد برای استردادش