درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۷
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - قزوین
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مامور دستور ایست داد و گفت خلاف کردید و تقاضای رشوه کرد و من پرداخت کردم تا جریمه ویا ضبط مدارکم نشود