درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با تهدید به ندادن صورت وضعیت
اطلاعات تکمیلی
ما شرکت خدمات شهری هستیم و برای گرفتن صورت وضعیت ماهانه‌مان هرماه مجبور به پرداخت رشوه به کارمندان مربوطه‌ی سازمان پسماند هستیم مگرنهچک صورت وضعیت ما دیر پرداخت میشود و حقوق کارگران به تاخیر میفتد و اعتراض و....