درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۵
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - دورود