درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق رابط