درخواست زیرمیزی
‫600,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۲
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - رشت