درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۲
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از جلو در گمرک باید رشوه بدی تا لحظه خروجت