درخواست زیرمیزی
‫225,550,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - ماهشهر