درخواست زیرمیزی
‫60,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: غیره
عمومی - اداره مالیات - تهران