درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - کرج