درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
قطع و وصل مناور برق