درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گمرک فرودگاه مشهد
اطلاعات تکمیلی
مامور انبار گمرک فرودگاه مشهد برای نگهداری از لوازم ضبط شده که وظیه ایشان است درخواست غیز مستقیم برای پرداخت وجه کرد تا احیانا مانع مفقود شدن بسته ها شود.