پیشنهاد پرداخت
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: تسریع خدمات و رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست تعدیل یا چشمپوشی از جرایم دیرکرد
اطلاعات تکمیلی
پس از چندین سال اقدام به فروش ملک نمودم، جهت تسویه مالیاتی به واحد مالیاتی مرکز واقع در تقاطع خیابان مطهری و اکبری مراجعه نموده و پس از مواجه صدن با حجم زیاد جرایم دیرکرد از کارمند مربوطه درخواست تعدیل یا حذف جرایم دیرکرد در قبال دریافت رشوه را نمودم که ایشان استنکاف نموده و در مقابل اینجانب را جهت استفاده از راهکارهای قانونی جهت استفاده از بخشودگی راهنمایی نمودند که خوشبختانه با استفاده از این راهکار حدود 90 درصد جرایم بخشوده شد.