درخواست زیرمیزی
‫2,900,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۶
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تراول لای پرونده
اطلاعات تکمیلی
پیدا کردن کارمند رشوه گیر سخت نیست خودشون چراغ میزنند