درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۶
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه هزینه جانبی کار اداری است
اطلاعات تکمیلی
به عنوان ساختمون ساز مبلغ رشوه ی را که در طول کار به شهرداری، اداره ثبت، برق و غیره میپردازم نهایتا روی هزینه های ساخت کشیده میشه و خریدار ملک پرداخت کننده نهایی همه این خرج های اضافی ست