درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۶
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
افشا نمی خواهد! رشوه در ادارات ما کاملا طبیعیه !