درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۶
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه غیرنقدی
اطلاعات تکمیلی
اینقدر کار را به تاخیر می اندازند که ما پذیرفتیم شیرینی معادل یک دستگاه خودرو تقدیم کنیم