درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺭﺷﻮﻩ
اطلاعات تکمیلی
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﮔﻔﺖ ﺑﺮا اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﺯﻭﺩ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻡ ﻭﮔﺮﻧﻪ 10 ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻣﻴﻜﺸﻪ ﻭﻟﻲ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺭﻭ ﺷﻨﻴﺪ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩ