درخواست زیرمیزی
‫16,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۰
هدف: شناسایی و تعقیب مجرمین
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - اردبیل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست پول به جای نوشتن جریمه