پیشنهاد پرداخت
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۹
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پلیس ساختمان
اطلاعات تکمیلی
در کشور ما بورکراسی اداری پیچیدگی هایی دارد که گاهی افراد در شرایطی قرار میگیرد که برای تسریع پرونده شان یا حل شدن مشکلی این پرداخت های اضافی انجام میشود. به نظر من وقتی ما به کارمندی میگوییم شیرینی شما محفوظ است ضرورتا رشوه نیست.