درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
باجگیری
اطلاعات تکمیلی
50000 تومن دادم که به گفته خودش سیصد هزار تومان ندم.