درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۷
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
توقیف همه اموال و دردسر برات درست میشه ولی نگران نباش بعدازظهر بیا با هم حرف بزنیم