درخواست زیرمیزی
‫75,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۱۶
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - سازمان حفاظت از محیط زیست - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم
اطلاعات تکمیلی
کارشناس محیط زیست به دروغ گفت که زمین ما در حوزه اراضی ملی هست . در حالی که سند مسکونی و شهری داریم . رفتم به رییسش گفتم و با داد وبیداد ابروشو بردم و حل شد