درخواست زیرمیزی
‫60,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه گیری مسول فضای سبز شهرداری منطقه۱۲ کرج