درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
هدف: بازپرداخت تسهیلات باکی
عمومی - بانک - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تلفنی
اطلاعات تکمیلی
من ضامن یکی از فامیل های دورم در بانک انصار محمدشهر کرج هستم و با توجه به اینکه آن شخص توان باز پرداخت وام خود را نداشت، چک من برگشت خورد و من هم نداشتم که وام آن شخص را پرداخت کنم. لذا بانک پرونده را در اختیار وکیل شان گذاشت تا پیگیری قضایی شود. من نیز با وکیل همکاری کردم تا آن شخص تحویل مقامات قضایی شود. شخصی در آن دفتر واقع در فردیس کرج به اسم آقای پیروز گفت در صورت پرداخت دو میلیون تومان من چک شما را تحویلت می دهم. که من این پول را ندادم و پرونده همچنان باز است