درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۱۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه
اطلاعات تکمیلی
بدلیل عدم رسیگی قضایی ونفوذ دستگاه اجرایی در سیستم قضایی .......