درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برا گرفتن چک‌ها برگشتیم، شهرداری جواب درست نمی داد و یکی از کارمند ها اون اتاق آمد و جهت دادن چک‌های برگشتیم این درخواست دادن