درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - بوشهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تهدید به جریمه و ضبط گواهینامه