درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه
اطلاعات تکمیلی
وکیل میخواست برای کارشناس. کارشناس ها گزارش خلاف واقع می دادن،‌وکیل گفت باید رشوه بدی.منم ندادم چون قانون با من بود.اما رشوه قانون و هوا کرد.