درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
هدف: دریافت خدمات قانونی و انتظامی
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت رشوه
اطلاعات تکمیلی
پدرم توسط خودرو سواری زیر گرفته شد و بعد از یک ماه و نیم فوت کرد افسر راهنمایی و رانندگی مسئول کروکی (با برخورد بسسییار زننده و توهین امیز و کلی به سخره گرفتن پدرم و نوع تصادفش)برای تعیین درصد مقصر قصد دریافت رشوه داشت(البته مثله همه رشوه بگیرا مستقسم نگفت و فقط به تهدید اینکه پنجاه پنجاه مقصر میزنم اکتفا کرد)که بعد از ده روز دوندگی و گزارش عدم ارائه کروکی به 137 وبازرسی راهور در اخر مجبور به کشیدن کروکی شد و راننده صدرصد مقصر .