درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران