درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۰۹
هدف: امور شناسنامه
عمومی - اداره ثبت احوال - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
زیرمیزی جهت تسریع کار
اطلاعات تکمیلی
شناسنامه بنده رو در بدو ورود و بدون توجه به علت مراجعه بلافاصله ابطال کردند و بعد برای آنکه روند صدور شناسنامه جدید تسریع شود درخواست ۲۰۰۰۰۰ پول کردند تا «خارج از نوبت» رسیدگی کنند. رییس اداره هم به هیچیک از این دو تخلف کارمند خود اهمیت نداد.