درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۸
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دمش گرم با هم کارمو راه انداخت