درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شفاهی