درخواست زیرمیزی
‫320,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به بهانه پلمپ محل کارم
اطلاعات تکمیلی
به بهانه ی پلمب محل کارم و این عوارض محل کار شماست - تهدید به پلمب کردند - و میگفتند همهی پول رو با هم پرداخت کنید - نصف زندگیم رو فروختم و زیر کلی قرض رفتم تا بتوانم پرداخت کنم. فقط و فقط به خاطر 100 نفر پرسنلی که بیکار نشوند و از نان خوردن نیافتند.