درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
اطلاعات تکمیلی
پرونده ای. داتم