درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۱
هدف: اخذ مجوز واردات
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در مراجعه حضوری
اطلاعات تکمیلی
جهت بازبینی یک پرونده گمرکی در تهران