درخواست زیرمیزی
‫30,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۱
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پرداخت رشوه به پلیس