درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۲۷
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به خاطر جریمه توقف ممنوع و نقدا با مبلغ بیست تومن قائله تمام شد.