درخواست زیرمیزی
‫300,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران