درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
یه پول چایی بدید.