درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
علنی.گفتند بابد پول نقد بدهی تا متهمی که حکم جلبش را داری و میخواهی دستگیرش کنی همراهت باشیم.البته برای ارسال برگ احضار دادگاه هم رشوه گرفتند
اطلاعات تکمیلی
در پاسگاه مامور پاسگاه گفت اگر میخواهی برگ احضار دادگاه را به متهمبرسانیم و یا با تو به آنجا بیاییم باید 50 تومن بدهی