درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۹
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کاملا رک و بی پروا