درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هدف: تسریع خدمات و رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت کاهش مالیات مشاغل