درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تبریز