درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران