پیشنهاد پرداخت
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
غیر مستقیم گفت من بخوام میتونم انجام بدم
اطلاعات تکمیلی
برای برداشتن بلوک از جلوی در خانه ما که 1 ماه آنجا بود و بعد از برداشتن یک روز بعد دوباره گذاشتن جلوی در خانه ما و آقای گرجی که مسئول اجرای احکام منطقه 7 بود رفتم پیشش گفت من دیگه این قسمت کار نمیکنم!