درخواست زیرمیزی
‫300,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۰
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
چشمپوشی از اجرای خارج از ضابطه
اطلاعات تکمیلی
پیرو استفاده از بخشی از چاه آسانسور که بلا استفاده بوده، جهت مسیر عبور تاسیسات و همچنین اضافه ارتفاع سقف و پاره ای ایرادات که بدون اطلاع اتفاق افتاده بوده کارشناس نظارت شهرداری مبلغ 30 میلیون تومان جهت چصمپوشی از ایرادات دریافت نمودند که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است