درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۰
هدف: شناسایی و تعقیب مجرمین
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - زنجان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جریمت زیاد میشه حالا چیکار کنم منظورش پول بده بود دیگه