درخواست زیرمیزی
‫250,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۰۵
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - تهران